Navigace

Obsah

Poloha obce - přírodní podmínky

Povrchový reliéf území města je poměrně velmi členitý. Tvoří západní okraj Stříbrské pahorkatiny a hraničí u osady Třebel s náhorní planinou Tepelskou. Osou obce je silnice ze Stříbra do Plané, která běží mělkou terénní brázdou se sklonem k západu. Po obou stranách brázdy se terén zvedá a to zvláště k západu, kde vystupuje Vlčí horou až do výše 704 m nad mořem. Vlčí hora je vyvřelým kuželem třetihorní sopky, kde převládající horninou je čedič. Na severozápadě je katastr obce ohraničen údolím Kosího potoka, které patří k vegetačně nejzajímavějším územím celého Tachovska. K nejzajímavějším chráněným přírodním lokalitám nalézajících se v blízkosti Černošína, patří přírodní rezervace " Pod Volfštejnem" , rozkládající se jižně od zřícenin hradu Volfštejna na úpatí Vlčí hory. Vymezené území zahrnuje zejména oblast pastvin, křovinaté porosty a přilehlou část smrkového lesa. Těžké kaolinické jíly jsou zde hojně zvlhčovány vodou stékající po čedičovém příkrovu Vlčí hory. Mezi další chráněná území v okolí Černošína patří i přírodní památka " Černošínský bor" vyhlášená k ochraně části borového porostu se soustředěným výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. Černošínskou kotlinu obklopuje ze všech stran lesní komplex. Kotlina je k severozápadu otevřená a proto zde panuje vlhčí a po většinu roku i větrné počasí s převládajícími severozápadními větry.

okolí

Na severovýchodní straně přechází intravilán obce do téměř ploché krajiny polí, na kterou navazuje soustava Lhoteckých rybníků. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 450 a 550 m nadmořské výšky. Město se podél silnice šplhá do mírného vrchu. Převážná část zástavby je tzv. německého typu, tedy podél komunikace s méně významnými bočními ulicemi. V centru města jsou dvory a zahrady umístěny za domy, v bočních ulicích jsou předzahrádky. Podél hlavní silnice jsou zbytky aleje jírovce maďálu a okrasných hlohů. Stáří stromové aleje je podle dobových fotografií odhadnuto na 120 let.

Černošínu dominuje barokní kostel sv. Jiří , který je v obci připomínán již v roce 1374 a je situován v centrální části černošínského náměstí , umístěný ve středu obce na vyvýšeném tarasu na které jsou dokola vysázeny lípy ve stáří cca. 150 let. Obě poloviny náměstí mají ráz parkové úpravy . V obci je mnoho zelených ploch , které čekají na vhodné úpravy. V roce 2004 se podařilo obnovit a usadit na původní místo historickou kašnu, která dominuje dolnímu náměstí.