Menu
Město Černošín
MěstoČernošín

Aktuální informace, poplatek 2024, systém odpadového hospodářství, nakládání s odpady

Informace o sazbě poplatku za odpady pro rok 2024

Na zasedání zastupitelstva města č. 12 dne 30. 11. 2023 byla schválena Obecně závazná vyhláška města Černošín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2024.

Zastupitelstvo města schválilo sazbu poplatku ve výši 450,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě – za přihlášení fyzické osoby se považuje přihlášení

  •  k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
  • nebo v případě cizinců – za splnění dalších podmínek - ohlášení místa pobytu podle      zákona  o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona                  o dočasné ochraně cizinců

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Ve vymezení poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost, nikoliv pak osoba právnická.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Znění schválené Obecně závazné vyhlášky města Černošín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství naleznete v sekci:  Město → Vyhlášky

Kam zaplatit:

Poplatek se platí hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Černošín (I. patro, hlavní kancelář) nebo převodem na účet č. 26223704/0600, variabilní symbol 1345, do poznámky číslo popisné nebo evidenční, případně jména, za která je hrazeno.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

V případě nejasností (pokud zasíláte platbu za více osob, nově přihlášení, ...) kontaktujte MěÚ      e-mailem: urednik@cernosin.cz, či telefonicky: 374692109.

Systém odpadového hospodářství

Na zasedání zastupitelstva města č. 23 dne 25. 11. 2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška města Černošín č. 2 /2021 o stanovení systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. Znění této Vyhlášky najdete v sekci:  Město → Vyhlášky

Od roku 2022 již nejsou prodávány známky na popelnice a svoz SKO je týdně.

Přehled termínů svozu směsného komunálního odpadu –Ekodepon s.r.o.

Přehled termínů svozu směsného komunálního odpadu –Ekodepon s.r.o.

Obec

Četnost vývozu

Černošín

1x týdně – pátek

Víchov

1x týdně – pátek

Pytlov

1x týdně – pátek

Krásné Údolí

1x týdně – pátek

Třebel

1x týdně – čtvrtek

Lažany

1x týdně – pondělí

Ostrovce

1x týdně – pondělí

Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházející se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města a nápisem ,,Chataři Černošín" na níže uvedených svozových místech:

Obec

Umístění sběrné nádoby

Černošín

u Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova ul.

Lhota

u Obecního úřadu v Horních Kozolupech

Ostrovce

na návsi

Ošelín

na vlakovém nádraží v Ošelíně

Svojšín

na křižovatce pod hřbitovem

Třebel

u bývalého ,,pivovaru“

Záhoří

obec Vížka – u sběrných nádob města Planá

 

Od roku 2021 se stal účinný nový zákon o odpadech, který jednoznačně směřuje k omezování skládkování odpadů, podpoře recyklace a využití odpadů. Město se od roku 2021 stalo poplatníkem tzv. skládkovacího poplatku, který v uplynulých letech neplatilo. Sazba za ukládání jednotlivých druhů odpadů na skládku se bude do roku 2030 každoročně zvyšovat. Např. za uložení využitelných odpadů dojde k navýšení z 800,- Kč/t v roce 2021 až na 1 850,-Kč/t v roce 2030. V souvislosti s novými zákonnými povinnostmi je jednoznačné, že náklady na odpadové hospodářství budou narůstat. Zvýšení těchto nákladů bude mít dopad na rozpočet města.

Pokud si položíme otázku, co může každý poplatník udělat, aby došlo k minimalizaci nákladů na systém nakládání s odpady, odpověď není jednoduchá. Čeká nás spousta práce, která spočívá nejen v důsledném třídění odpadů, ale především ve snížení jejich celkové produkce. Nový zákon nás postupně připravuje na úplný zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu, a to pomocí účinných finančních nástrojů, jak je popsáno výše.

Závěr tedy zní: nejlevnější je ten odpad, který vůbec nevznikne.

Děkujeme, že třídíte odpady.

Odpad z podnikatelské činnosti

Fyzickým podnikajícím a právnickým osobám připomínáme zákonem danou povinnost, kterou v oblasti odpadů mají. Tato povinnost je nakládání s opadem z podnikatelské činnosti. Občané Černošína za svoz odpadů, dle OZV města Černošín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platí od 1. 1. 2024 450,- Kč ročně na fyzickou osobu přihlášenou ve městě, nebo na nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Zaplacení tohoto poplatku ale nezbavuje podnikatele, kteří mají na území města svou provozovnu, či sídlo, výše uvedené zákonné povinnosti. Město Černošín neumožňuje podnikajícím subjektům zapojit se smluvně do obecního systému odpadového hospodářství, nelze proto k odkládání odpadu z podnikatelské činnosti využívat žádnou ze sběrných nádob určenou pro občany města, zrovna tak tento odpad odvážet do sběrného dvora. Podnikatel uzavírá smlouvu přímo se svozovou firmou. Povinností fyzických podnikajících a právnických osob je tedy na základě smlouvy předávat odpad z podnikání pouze osobě, která je k nakládání s odpady oprávněna (svozová firma), zařazovat a shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. V praxi to znamená, že si podnikatelé musí sami zajistit nejen svoz odpadu, ale také nádoby, do kterých odpad ukládají.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30

Odstávka el. ČEZ distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Interaktivní turistická mapa

Mohlo by Vás zajímat


nahoru